הַפְעֵל/בָּטֵל נִוּוּט בְּאֶמְצָעוּת מִקְלֶדֶת אֵזוֹר תֹּכֶן מֶרְכָּזִי פַּאנֶל נְגִישׁוּת אִיפּוּס נְגִישׁוּת תַּפְרִיט אֲתָר מַפַּת אֲתָר

תקנון והסכם שירותים

בין זהבי סוזי בע”מ (להלן “החברה”) ח.פ 514178862 מצד אחד לבין החברה המזמינה (להלן “הלקוח”)

היות והלקוח מעוניין להזמין שירותים מהחברה (צ’אטבוט וואטסאפ, צ’אטבוט לאתר, שירותי פרסום ודיגיטל, עיצוב גרפי, מועדון לקוחות, 360 מוטורס וכל שירות אחר), הלקוח מאשר כי קרא את פרטי התקנון וכי כל הסכם ותחילת פעילות עם החברה הנם בכפוף לכתוב כאן. המסמך הנ”ל מהווה הסכם לכל דבר ועניין 

 1. החברה תיתן שירותים ללקוח בהתאם להזמנה או להצעת המחיר (להלן “ההסכם”) בהתאם למפורט בהם. הלקוח מאשר את המצוין בהסכם.
  למען הסר ספק, ההסכם הנו חלק בלתי נפרד ממסמך זה ותנאי השירות וההתקשרות בין הצדדים. הסכם יחשב לכל מסמך שיצא מטעם הספק ללקוח בהצעה מסודרת ו/או כחשבונית עסקה ו/או כמייל ו/או כוואטסאפ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר/נוסף.
 2. הלקוח מאשר את ההסכם בחתימה או במייל או בוואטסאפ. מעת לעת ישלח הספק ללקוח עדכון תנאים ומחירים להסכם קיים בהתאם לסיכום פגישה ו/או שיחה ביניהם והלקוח יקבל את המצוין בכל מה שישלח אליו הספק וזאת גם אם הלקוח לא אישר זאת באופן כלשהו
 3. החברה מתחייבת לתת שירות ללקוח באופן הטוב ביותר ובמקצועיות וזאת בהתאם ללוח זמנים סביר ולנחיצות הנדרשת בביצוע
 4. הפרות – הלקוח מתחייב לשלם עבור השירותים אותם הזמין לפי ההסכם ו/או חשבונית העסקה. במידה והלקוח לא ישלם לפי תנאי ההסכם רשאי הספק להפסיק את השירותים לאלתר מבלי להודיע על כך ללקוח והלקוח לא יבוא בטענה כלשהי כלפי הספק.
  איחור בתשלום העולה על 7 ימים מהמועד שנקבע לפי ההסכם או כל הפרה אחרת של הוראות מסמך זה מהווה הפרה יסודית של מסמך זה. הספק רשאי לשנות את קישור היעד במערכת ו/או לסגור את חשבון הלקוח לאלתר, מבלי לפטור אותו מתשלום עבור מלוא התמורה בגין תקופת ההסכם ומבלי שיהיה זכאי להחזר כלשהו מהספק.
  כל תשלום שמתקבל על ידי הלקוח יחשב כהסכמה לתנאים המפורטים כאן.
  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל זכויות הקניין הרוחני הנם של הספק.
 5. ספקי התוכנות וגורמים חיצוניים – הספק עושה שימוש בצד שלישי (להלן “ספק התוכנה”) במסגרת מתן השירותים שלו – חברות טכנולוגיה ו/או פרסום בדיגיטל ואינו אחראי בשום אופן לכל תקלה שתיווצר במסגרת ספק התוכנה הלקוח לא יבוא בטענה כלשהי כלפי הספק בגין תקלות טכניות כלשהן.
  – הספק ו/או כל ספק תוכנה המספקים את הפתרון הטכנולוגי רשאים לשנות את עיצוב מבנה המערכת ו/או האפליקציה, המוצרים ו/או האתר על פי שקול דעתם הבלעדי וללא הודעה
  – השבתה – הספק ו/או מי מטעמו ו/או ספק תוכנה המספק את התוכנות רשאים להשבית את המערכת מעת לעת, לצרכי תחזוקה ועדכוני תוכנה,  כמו כן עלולים לקרות מקרים בהם אפליקציית וואטסאפ משתנה או נופלת או תקלות בשרת ספק התוכנה, במקרים מסוג זה יעשה ספק התוכנה ככל שביכולות לפתור את התקלות ולחזור לאוויר בזמן הקצר ביותר. הלקוח מסיר כל אחריות בנוגע לנזקים כאלו ואחרים העלולים לנבוע ממצבים חריגים אלו.
 6. מאגרי מידע – הלקוח יעביר מעת לעת לספק רשימות לקוחות (להלן “המאגר”)
  – הלקוח מאשר כי המאגר מאושר על ידי הלקוח לפי חוק התקשורת
  – הלקוח מאשר כי המאגר הנו על פי חוק וכי הוא בבעלותו.
  – הספק יאחסן את המאגר באופן מאובטח והלקוח יוכל בכל עת לפנות לספק ולבקש ממנו למחוק את המאגר.
  – הלקוח לא יבוא בטענה כלשהי כלפי הספק בגין טענה ו/או תלונה מצד אחד/ת אנשים המופיעים במאגר זה שתעלה כלפי הלקוח.
 7. תמיכה טכנית –
  – הספק יעניק שירותי תמיכה לפי ההסכם וכל פניה לתמיכה תתבצע באמצעות מייל: chatbot-motors@alonsuzy.com או info@alonsuzy.com או באמצעות הוואטסאפ
  – תמיכה טכנית תעשה באחד האמצעים האלו לרבות השתלטות מרחוק 
  – תמיכה טכנית תהיה במועד סביר וזאת בהתאם לצורך ולנחיצות בתמיכה
 8. שירותי צ’אטבוט: שירות צ’אטבוט ניתן ללקוח באמצעות וואטסאפ, אתר ו/או כל דרך אחרת עליה מוסכם בהסכם
  – התוכנה בה עושה הספק הנה של חברת צד שלישי- ספק תוכנה, והלקוח לא יבוא בכל טענה לספק בגינה
  – כמות השליחות המותרת הנה ללא הגבלה אך מומלץ לא להטריד את הלקוחות הלקוח באופן מוגזם
  – כמות הנציגים במערכת הצ’אט הנה בהתאם להסכם
  – מערכת הצ’אט מאפשרת הסרה אוטומטית של לקוחות, ויחד עם זאת במידה ומתקבלת פניה ספציפית מאחד מלקוחות הלקוח – עליו להעביר פניה זו באופן מיידי לספק על מנת שיסיר את הרשומה המדוברת
  – במהלך ההקמה הלקוח יעביר לספק את כל הפרטים והתוכן הנדרש והספק יקים את תהליך הזרימה של הצ’אט. לאחר ההקמה, באחריות הלקוח לעבור על התהליך ולנסות אותו בעצמו, לוודא את התקינות במלואה ולעדכן את הספק בכל שינוי ו/או תקלה ו/או צורך במשהו נוסף. לאחר השינוי, ללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי הפסק. כל עדכון מעבר שיידרש על ידי הלקוח לאחר סיום ההקמה – יתומחר בנפרד לפי שעת עבודה. 
  – הספק אינו אחראי בשום אופן על תוכן מכל סוג שהוא, לרבות מחירים ו/או קטלוגים ו/או כל חומר אחר הנמסר על ידי הלקוח לטובת תהליך הזרימה של הצ’אט. באחריות הלקוח לעבור מעת לעת על התהליך ולוודא את תקינותו ואת היותו מעודכן לפי צרכי הלקוח. 
  ביטול הסכם- הלקוח יכול לבטל את ההסכם במלאו או בחלקו וזאת בהודעה בכתב בלבד למייל: chatbot-motors@alonsuzy.com או info@alonsuzy.com, ביטול יאושר רק במייל חוזר על ידי הספק ללקוח. באחריות הלקוח לוודא קבלת אישור זה ואין מספיק בשליחת מייל הביטול.
  תאריך הביטול יחשב במועד בו הספק שלח מייל אישור הביטול בחזרה ללקוח.
  הלקוח רשאי לבטל את ההסכם לפי תנאי ההסכם ו/או בסיום חודש קלנדרי ו/או בסיום תקופת ההתקשרות.
 9. תכנים- הלקוח יעביר לספק תכנים שברשותו ו/או יפנה לקבלת תכנים מאתרי אינטרנט ו/או מצד שלישי. 
  – הלקוח מצהיר כי הוא בעל הזכויות בתכנים אלו ולא יפרו כל זכויות של צד שלישי כלשהו, ואין בפרסומם משום הפרה של הוראות כל דין. 
  – זכויות התכנים אשר יוצרו אשר וצרו על ידי הספק יהיו שייכים לספק וינתנו לשימוש הלקוח רק במסגרת המצוין בהסכם.
  – נוהל הודעה והסרה – הספק ו/או המערכת לא מייצרים תכנים בעצמם. המידע ו/או התכנים נמסרים לספק על ידי הלקוח ונעשה בהם שימוש AS IS, והספק לא יישא באחריות כלפי תכנים אלו. לפיכך אין לראות בספק ו/או מי מטעמו כמסייעים להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשתמע, כהפרה של האמור בכל בית דין. הספק ראשי להסיר או לבחור שלא לפרסם תכנים. בכל תלונה לגבי זכויות לגבי הפרת זכויות של צדדים שלישיים בתכנים המוצגים יש לפנות לספק והפסק יפעל לפי נוהל הודעה-הסרה. הסרת התכנים המפרים תהיה סעד יחיד בלעדי וממצה כלפי הספק. 
 10. הגבלת אחריות- אחריות החברה בכל ענין שהוא מוגבלת לסכומים שהתקבלו בפועל מאת הלקוח.
 11. מיאון אחריות- הספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, תוצאתיים, תיאורטיים או עונשיים, לרבות אובדן הכנסה או מוניטין של הלקוח. החברה לא תהיה אחראית על חסימה של ערוצי וואטסאפ של הלקוח מכל סיבה שהיא, כמו כן בכל מקרה מכל סיבה שהיא שמהערכות הטכנולוגיות של הצד השלישי שלא יפעלו כראוי. יחס עם זאת, הספק יפעל ככל שיכול אם באופן ישיר ו/או באמצעות הצד השלישי, לטיפול בתקלה בהקדם האפשרי.
 12. העדר אחריות לשירותים ו/או מוצרים- הספק ו/או מי מטעמו אינם אחראים להתקשרות בין משתמש ו/או בית עסק ו/או לקוחות של הלקוח ו/או צד שלישי בקשר לשימוש באחת מהמערכות שהספק מספק באמצעות ספק התוכנה, ולא יהיו אחראים לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותי הניתנים בתשלום/כמתנה ו/או מוצעים על ידי הלקוח.
 13. הצגת שם הספק- הספק שומר לעצמו את הזכות לפרסם את עצמו בכל אחד מהערוצים והכלים לפי ההסכם. הלקוח מאשר לעשות שימוש בשמו ו/או בלוגו שלו בהצגה כמקובל “בין לקוחותינו”.
 14. העדר סודיות- הלקוח לא ימסור לספק תכנים או נתונים סודיים, ותכנים ונתונים שימסור הלקוח לספק לא יחשבו סודיים
 15. כוח עליון – במקרים שאינו בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליות, הספק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או לאחד מלקוחות הלקוח ו/או מישהו מטעם הלקוח, לרבות אם פרטי אלו יאבדו ו/או יגיעו לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.
 16. תביעות של צדדים שלישיים- הלקוח מתחייב להצטרף לכל הליך משפטי ו/או מעין שיפוטי שיינקט (אם יינקט) כנגד הספק ו/או מי מטעמו בגין שימוש הלקוח בשירותים ולשפות את החברה ולשאת לבדו במלוא האחריות המשפטית והכספית הנוסעת מכך, ובמלוא ההוצאות והנזקים מכל סוג שהוא שייגרמו לספק ו/או למי מטעמו. 
 17. הדין החל- על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך לדון בסכסוך משפטי שנתגלע בכל עניין בין הלקוח לבין הספק הינו בית משפט מוסמך בחדרה בלבד.
 18. הסבה- הספק רשאי להסב את זכויותיו וחובותיו במערכת שלהי שלו ו/או באתר, כולן או כחלקן, לכל גורם שהוא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 19. נגישות – החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתעלה בגין כל נכס דיגיטלי שנבנה על ידה ו/או מנוהל על ידה בין אם במיישרין ו/או בעקיפין- אתר אינטרנט, דף נחיתה, מיני סייט, רשתות חברתיות, בוטים ואחרים. החברה מטמיעה בנכסים הדיגיטלים תוסף נגישות בסיסי שקיים כברירת מחדל על ידי המערכת אתה נבנה הנכס הדיגיטלי. הלקוח חייב מצידו לפעול אל מול יועץ נגישות וגורם מתאים בנושאי נגישות ובמידת הצורך להנחות את החברה בדרישות. 

הלקוחות שלנו